1. English News: MMM Global | #1 | #2 | #3 | #4 | #5 | #6 | #7 | #8 | #9 | #10 | #11 | #12 | #13 | #14 | #15 | #16 | #17 | #18 | #19 | #20 | #21 | #22 | #23 | #24 | #25 | #26 | #27 | #28 | #29 | #30 | #31 | #32 | #33 | #34 | #35 | #36 | #37 | #38 | #39 | #40 | #41 | #42 | #43 | #44 | #45 | #46 | #47 | #48 | #49
  Dismiss Notice

Official News 28.09.2016 ข่าวดีเกี่ยวกับ MAVRO เก่า

Discussion in 'ภาษาไทย' started by Indy, Sep 29, 2016.

 1. Indy

  Indy Administrator

  Messages:
  942
  1. ความช่วยเหลือใดฯแห่งใหม่ปล่อยเงินเก่า MAVRO ในจำนวนเงินของร้อยละ๑๐ของความช่วยเหลือที่ให้ไป ไม่ว่าเงินผ่านธนาคารหรือกระเป๋าสตางค์บิทคอยน์
  2. ความช่วยเหลือใดฯแห่งใหม่ที่ทำโดยการอ้างอิงได้ปล่อยเงินเก่า MAVRO ของเขา / เธอแห่งอ้างอิงในจำนวนเงินของร้อยละ๕ของความช่วยเหลือที่ให้ไป ไม่ว่าเงินผ่านธนาคารหรือกระเป๋าสตางค์บิทคอยน์
  3. ร้อยละ๑๐ของการชำระเงินแห่งควบคุมแรกถูกนำไปใช้เงินเก่า MAVRO แห่งการชำระคืน สามารถใช้ได้กับเงินความช่วยเหลือที่ผ่านธนาคารเท่านั้น
   

Share This Page